OVK-besiktning Stockholm

Få en fungerande ventilation med OVK-besiktning i Stockholm

Sedan 90-talet finns regler gällande funktionskontroll av ventilationssystem sedan det upptäckts stora problem med inomhusmiljön i skolor, offentliga lokaler och flerfamiljsbostäder mera.

Målsättningen med dessa obligatoriska och regelbundna kontroller av ventilationssystem är dels att skydda personerna som verkar och bor i byggnader, dels att skydda byggnaderna från problem med fukt- och mögelskador.

Är det dags för en OVK-besiktning i din fastighet i Stockolm? Välkommen att kontakta oss – vi har lång erfarenhet av att utföra obligatoriska ventilationskontroller och ha de certifikat som krävs för att få genomföra kontrollerna. Vi återkommer med ett offertförslag inom kort.


ovk-besiktning

Vi hjälper dig att minska energiförbrukningen

När vi utför en OVK-besiktning i Stockholm så ger vi dig dessutom förslag på hur du kan minska energiförbrukningen i ditt ventilationssystemet utan att det får en negativ påverka inomhusmiljön negativt. För det mesta finns det åtgärder man kan vidta i form av skötsel, underhåll och inställningar av systemet utan att det behöver byggas om eller uppdaterats. Att ventilationen fungerar som den ska är grundläggande för att man ska kunna skapa en god inomhusmiljö i byggnader. Självdrag räcker inte till i större fastigheter – här behövs det istället till- och frånluft som flödar på rätt sätt för att luftkvaliteten ska vara god. Samma sak gäller även många moderna villor.

Dålig ventilation kan ge stora problem

Dålig ventilation kan leda till många problem. Inte minst leder hög luftfuktighet ofta till att mögel och andra mikroorganisationer. Dessutom finns också en risk att halten av kolmonoxid blir för hög, vilket kan vara farligt för hälsan.

Men luftkvalitet och hälsa är inte den enda vinsten man kan göra genom att göra en OVK-besiktning, det finns utmärkta möjligheter att spara pengar också. Som fastighetsägare kan man spara stora summor på att ha ett ventilationssystem som är underhållet och uppdaterat med de senaste styrsystemen och komponenterna.

OVK-besiktning är fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att se till att ventilationssystemet är i gott skick och att OVK-besiktning genomförs på regelbunden basis. Detta gäller oavsett vem det är som använder fastigheten.

Kontrollen utförs av en certifierad besiktningsman som för protokoll och dokumenterar eventuella brister i fastigheten.

Besiktning får antingen godkänt eller underkänt och de brister som påpekas ska åtgärdas senast sex månader efter att besiktningen har utförts. När en OVK-besiktning i Stockholm har utförts får fastighetsägaren ett intyg som visar att den har genomförs. Intyget ska sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden – exempelvis på en anslagstavla i entrén eller trapphuset.

Olika krav för olika typer av lokaler

Kraven på ventilation och inomhusmiljö skiljer sig en del beroende på vilken typ av fastighet det handlar om. För lokaler avsedda för vård och omsorg, som exempelvis sjukhus, äldreomsorg, skolor och förskolor, måste OVK-besiktningen ske med tre års mellanrum. Detta gäller även större bostadshus, kontorskomplex och affärslokaler som har FTX- och FT-ventilation.

För lokaler av denna typ med F-, S- eller FX-ventilationer ska OVK-besiktning utföras vart sjätte år. Om du är osäker på vad som gäller för just din fastighet så kan du kontakta oss så kan vi hjälpa dig med information och rådgivning.

OVK-besiktning Stockholm – frågor och svar

Vad betyder OVK?

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll.

Hur ofta ska en OVK utföras?

Beroende på vilken typ av ventilation och verksamhet som finns i byggnaden varierar detta mellan var tredje år och vart sjätte år.

Vad görs vid en OVK-besiktning?

Besiktningspersonen kontrollerar att ventilationen fungerar som det var tänkt när systemet togs i bruk. Dessutom säkerställs att luftflödena är tillräckliga och att de går åt rätt håll.

Vilka förberedelser är nödvändiga före besiktningen?

Det viktigaste är att alla berörda lokaler och teknikutrymmen är tillgängliga den dagen då besiktningen ska ske. Vi skickar ut information om vad du behöver göra i god tid innan det utsatta datumet. Dessutom är det bra om väsentliga dokument finns tillgängliga. Exempel på detta är ventilationsritningar, instruktioner för drift och underhåll samt tidigare OVK-protokoll. Dessa dokument är till stor hjälp, men finns de inte så fungerar besiktningen oftast bra ändå, men det kan bli en anmärkning i det nya protokollet.

Måste jag närvara vid OVK-besiktningen?

Som boende, styrelsemedlem, fastighetsägare eller förvaltare kan du i de flesta fall välja själv om du vill vara med vid besiktningen eller inte. Det viktigaste är att besiktningspersonen har tillträde och tillgång till ovan nämnda dokumentation.

Vem skickar OVK-protokollet till din kommun?

Det är besiktigaren som upprättar protokollet och skickar det till kommunen. Ägaren eller förvaltaren av lokalen får också en kopia av protokollet.

Vad händer om OVK inte blir godkänd i fastigheten?

Lagen säger att det är byggnadens ägare som ska se till att fel och brister som upptäcks vid besiktningen åtgärdas så snabbt som möjligt. Om en boende i en bostadsrättsförening exempelvis har byggt bort ventilationshålet i köket kan föreningen anmoda den boende att betala kostnaden för lämplig åtgärd. Men om felet beror på att något av föreningens egna system är trasigt eller fungerar dåligt är det föreningen själv som ska bekosta åtgärderna. Om det är otydligt kan vi hjälpa till med att reda ut hur ansvarsförhållandena ser ut. Vi kan även hjälpa till med åtgärderna som krävs för att förbättra ventilationen.

Hur kan jag vara säker på att besiktningsmännen är pålitliga?

Alla OVK-besiktigare innehar ett rikstäckande certifikat som visar att vederbörande har godkänd utbildning, dokumenterad erfarenhet och bedömts som lämplig genom ett lämplighetsintyg.

Vilka delar av en lägenhet behöver OVK-besiktningsmannen tillträde till?

Samtliga rum inklusive kök. Luftflödet kontrolleras i alla åtkomliga ventilationsdon. Även eventuella friskluftsventiler i väggar och golv kontrolleras.

Vilka allmänna utrymmen i en hyresfastighet eller bostadsrättsförening behöver OVK-besiktningsmannen få tillträde till?

Besiktaren bör komma in i varje utrymme som omfattas av det ventilationssystem som ska kontrolleras. Det varierar självklart, men utrymmen som ofta behöver kontrolleras är trapphus, källare, förråd, kontor och tvättstuga. Besiktningspersonen själv bestämmer vilka utrymmen han behöver tillträde till för att kunna göra ett tillfredsställande arbete.

Hur lång tid tar en OVK-besiktning i en lägenhet?

Generellt kan man säga ett en besiktning tar 15 minuter, men det varierar beroende på hur stor lägenheten är och vilken typ av ventilation den har. Vilka typer av fel som upptäcks har också betydelse för tidsåtgången.

Vad händer om en av de boende i en förening inte vill lämna ifrån sig sin nyckel inför en OVK-besiktning?

Självklart behöver ingen som inte vill lämna ifrån sig sin nyckel. Boende får gärna vara hemma när det är dags för besiktaren att komma och göra sitt jobb.

Välkommen att kontakta oss om din fastighet är i behov av en OVK-besiktning utförd av certifierade experter.

OVK-besiktning – ett steg mot bättre inomhusluft