Hur ofta ska man göra en OVK-besiktning?

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är viktig att genomföra i bostäder och lokaler för att säkra bra luft och en bra arbetsmiljö. Det är numera lagstadgat att OVK ska utföras på ventilationssystem i lokaler där många personer befinner sig dagligen. Hur ofta man ska göra en OVK-besiktning beror på lokalen.

Sedan 1991 har OVK-besiktning varit klubbad som obligatorisk av Riksdagen. Det betyder att man måste utföra en sådan enligt fastställda intervaller. Tidigare fanns inga sådana krav, men genom att beslutet -klubbades igenom så finns det således inga alternativ. Hur ofta OVK-besiktning ska utföras varierar beroende på vilken typ av lokal eller byggnad det handlar om.

Olika intervaller för olika lokaler

Här är de intervaller som gäller för några typer av lokaler:

Förskolor, vårdlokaler och liknande byggnader ska besiktigas var tredje år oavsett

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor som finns i lagerlokaler ska besiktigas vart tredje år om det gäller FTX- eller FT-ventilation, handlar det om traditionell S, F eller X-ventilation så är det sex års intervall för OVK-besiktningen.

En-, eller tvåbostadshus med FX, FT eller FTX behöver bara kontrolleras för den första installationen. En besiktning utförs då och därefter behövs det inga nya besiktningar.

Viktigt med bra inomhusmiljö

En OVK-besiktning sker i syfte att säkerställa att inomhusluften är så bra som möjligt. Det är viktigt att alla fastigheter, lägenheter, bostadshus och offentliga lokaler har bra luft och ett gott inomhusklimat. Om man kan undvika att luften står stilla och att den är av dålig kvalitet så kan man förhindra att personer får sämre hälsa och far illa – OVK-besiktning är alltså en hälsoåtgärd i första hand.

Allergier och astma är sjukdomar som är tätt sammankopplade med dålig ventilation. Även fukt och mögel kan få fäste i lokaler där luften inte cirkulerar som den ska. Skolor och kontor bör alltid ha en väl fungerande ventilation – dålig luft riskerar att leda till att koncentrationen blir sämre.

Genom en OVK-besiktning kan man säkerställa att ventilationen motsvarar kraven – något som kan ge utdelning i form av bättre utfört arbete och högre betyg.

Vad kontrolleras egentligen i en OVK?

Här är några av de viktigaste punkterna i en OVK-besiktning.

  • En kontroll görs för att utröna om ventilationssystemet är fritt från föroreningar som kan spridas med tiden.
  • Alla instruktioner och skötselanvisningar ska vara lättillgängliga för alla berörda.
  • Hela systemet ska fungera som det är tänkt.
Vi åtar oss alla typer av projekt inom ventilation i Stockholm
14 Sep 2023