Kan det finnas radon i nybyggda hus?

Asbest finns uteslutande i hus byggda på 70-talet eller tidigare. Sedan det farliga byggmaterialet förbjöds så har asbetshus blivit allt mer ovanliga.

Men hur är det med radon? Är även detta ett problem som mest finns i gamla hus eller finns det hälsofarliga radonet även i nyare hus?

Svaret är ja, radon kan även finnas i nybyggda bostäder. Det visar statistik från Sveriges största radonlaboratorium Radonova. Siffrorna visar att förhöjda värden finns i både gamla och nya bostäder.

radon i nybyggda hus

Radon vanligare i enfamiljshus

2,5 av alla flerfamiljshus byggda mellan 1980 och 2019 har exempelvis årsvärden på över 200 becquerel per kubikmeter. I enfamiljshus är siffran för motsvarande period att 9,5 procent av husen har förhöjda värden när det handlar om radon. Statistiken bygger på ett stort antal mätningar som analyserats under de senaste åren.

Även om förhöjda radonhalter finns i nybyggda bostäder så är de betydligt vanligare i de äldre husen. I flerfamiljshus finns förhöjda värden av radon i 17 procent av alla hus byggda från det förra sekelskiftet fram till 1970. 31,1 procent är andelen för enfamiljshus byggda under samma period.

Höga värden ska åtgärdas

Gränsvärdet för radon är i Sverige ligger på 200 becquerel per kubikmeter. Är värdet högre än så ska det åtgärdas enligt strålskyddslagen. Bättre ventilation är den vanligaste åtgärden mot höga radonvärden.

Det högsta radonvärdet som uppmätts under perioden uppmättes i en villa som visade på över 10 000 becquerel per kubikmeter.

Det går alltså att hitta bostäder med för höga radonvärden oavsett byggnadsår. Det enda säkra sättet att veta om ett hur har för höga radonvärdet är alltså att utföra en radonundersökning.

Radon ökar risken för lungcancer

Varje år drabbas över 500 svenskar av lungcancer beroende på långvarig exponering för radon. Därför är det viktigt att man tar referensvärdet för radon på allvar och utför korrekta mätningar regelbundet. Därför är det viktigt att alla arbetar tillsammans för att undvika cancer som uppstått på grund av radon. Myndigheter, branscher, fastighetsägare och privatpersoner – alla behöver vara vakna och se till att utredningar och eventuella radonsaneringar utförs. Dessutom säger den nya strålskyddslagen att alla arbetsgivare har skyldighet att kontrollera radonhalten på arbetsplatser.

Läckage från marken vanligaste orsaken

Siffrorna talar ett tydligt språk. Förhöjda radonhalter kan finnas i alla typer av hus, trots att byggbranschen har blivit bättre på att bygga radonsäkra hus.

Den vanligaste orsaken till förhöjda halter av radon är läckage från marken som står för 85 procent av de höga värdena i Sverige. Radon från vatten riskerar man bara om man har en egen brunn. Radon från blå lättbetong finns bara i hus byggda 1975 eller tidigare.

Vi åtar oss alla typer av projekt inom ventilation i Stockholm
9 May 2022