Radon – gränsvärde och normal nivå

Oroar du dig för att din bostad eller lokal har ett för högt radonvärde? Då är den enda lösningen att göra en radonmätning för att kontrollera att gränsvärdet inte har överskridits.

Referensvärdet ligger på 200 becquerel, vilket inte bör understigas på ett årsmedelvärde. För att få fram detta gränsvärde mäter man med två radondosor i olika rum i minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. Detta enligt rekommendation från Strålskyddsmyndigheten för ett uppskattat årsmedelvärde.

Viktigt med långsiktiga mätningar

Denna mätning bör göras även om en kortare mätning redan gjorts. Anledningen till detta är radonhalten kan variera mycket över dygnet och olika årstider. Risken för lungcancer ökar vid långsiktig exponering, därför är det viktigt att den utreds.

Svenska myndigheter har för att minska denna risk satt upp riktlinjer för radon. Om de rekommenderade nivåerna överskrids så bör ägaren av fastighetsägaren agera på grund av de faror som för höga radonhalter kan innebära för människor.

De myndigheter som har framtagit rekommendationerna för radonhalter är Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Arbetsmiljöverket och Boverket – i nära samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten. Men även om värdet ligger under gränsvärdena så är det bra att komma så lågt som möjligt med tanke på hälsoaspekterna. På lång sikt finns det mycket att vinna på att minska radonhalterna med tanke personerna som befinner sig i lokalerna och deras långsiktiga hälsa.

Radongränsen för inomhusluft

Handlar det om lokaler som används för allmänna ändamål eller som bostäder är referensnivån för radon satt till 200 Bq/kubikmeter. Värdet gäller både för gamla och nybyggda fastigheter, men kravet att referensvärdet ska understigas är viktigare för nybyggen.

Även på arbetsplatser måste radonvärdet ligga under gränsvärdet, i detta fall kallas detta ett hygieniskt gränsvärde. Om gränsen överskrids kan det ibland krävas mätningar av radonnivån på heltid.

Höga radonhalter kan uppstå i hela Sverige

Om en radonmätning aldrig har gjorts i en byggnad kan det vara bra att kontrollera då höga radonhalter kan uppstå var som helst. Den vanligaste orsaken till förhöjda värden är radonläckage från marken. Är en byggnad bygg med blåbetong måste man vara extra uppmärksam.
Även när en stor renovering just har genomförts är det viktigt att mäta radonhalten. Sprickor i grunden kan lätt uppstå och radongas kan ta sig in i byggnaden. Dessutom blir radonmätningar inaktuella ganska fort och bör göras om ungefär vart tionde år.

Vi åtar oss alla typer av projekt inom ventilation i Stockholm
18 Jul 2022